Letra traducida P³acz! de Al Sirat al espaol (letra cancin original y traduccin)
Letras Traducidas
Artista / Grupo

>
Título de la canción

Busca una letra de una cancin traducida al idioma que quieras! Letras traducidas al espaol, al portugus,...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INICIO > AL SIRAT > P³ACZ! EN ESPAOL
P³acz! y otras muchas canciones de Al Sirat traducidas al espaol las podrs encontrar en Traduce Letras!
Adems de la letra de la cancin P³acz! en espaol, tambin encontrars P³acz! traducida en portugus, en ingls, en francs, en alemn y otros.


Letra P³acz! de Al Sirat originalTak zachwyceni sw¹ odrêbnoœci¹,
Tak przekonani o w³asnej s³usznoœci,
Tak zach³yœniêci sw¹ doskona³oœci¹,
Tacy dostojni w swej wynios³oœci,
Sprzedajemy swe dusze i cia³a,
Depczemy wszelkie wartoœci,
Zabijamy, by choæ na chwilê doznaæ
Potêgi, w³adzy, wielkoœci...

P³acz!

P³acz!
Mo¿e wtedy, choæ na chwilê staniesz siê
Tym, czym by³eœ!
A gdy obudzi Ciê krew mro¿¹ce przera¿enie,
Wtedy zrozumiesz, ¿e to co robisz,
Z³ud¹, k³amstwem jest,

Chorus:>
A to co robisz nie ma znaczenia,
Pusty manifest Twej bezradnoœci,
Choæ otoczony aur¹ zniszczenia,
I tak rozwiany podmuchem nicoœci...

Solo: Cola>
Po¿¹dam, chcê,
Sam spalam siê,
Nie mam ju¿ si³, lecz dalej brnê
Zgubi³em sens,
Na rêkach krew,
Nie mam odwagi, by przerwaæ sen...

Letra P³acz! de Al Sirat en espaol (traduccin)As que encantado de SWAS odr??bno? "el embarazo,
Tan convencidos de w?asnej s?uszno? "los
S zach?y? "ni??ci SWAS doskona?o?" el embarazo,
Eminentes en su wynios?o? "los
Venden su alma y cia?a,
Pisotean todos los valores de "los
Mata a choas en chwil?? dozna??
Pot??gi, w?adzy, el tamao, "que ...

Fumador!

Fumador!
MOAZ si chwil?? choas para convertirse en SIAS
Qu by?e? "!
Y cuando se despiertan Ciasa mro??ce sangre przera?enie,
Entonces entenders Aze lo que haces,
Z?ud?, es k?amstwem

Estribillo:

Slo entre todos podremos hacer de ste un sitio mejor :)


TraduceLetras.net - Copyright 2009 - Letras de canciones traducidas. Letras en espanol (castellano), letras en portugus, letras en ingls,... Contactar Aviso Legal
Pginas Amigas: Letras en espaol Letras de Canciones Acordes y Tablaturas Letras de Musica