Letras de canciones traducidas al español, traducción de letras de música
Letras Traducidas
Artista / Grupo

>
Título de la canción

Busca una letra de una canción traducida al idioma que quieras! Letras traducidas al español, al portugués,...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INICIO > GORAN BREGOVIC > A MHAIRI BHOIDHEACH EN ESPAñOL
Letra A Mhairi Bhoidheach de Goran Bregovic original
A Mh?iri bh?idheach 's a Mh?iri ghaolach
A Mh?iri bh?idheach gur m?r mo ghaol ort
A Mh?iri bh?idheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fh?g mi br?nach gun d?igh airt' fhaotainn

A Mh?iri bh?idheach gur m?r mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'?nar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bh?idheach 'tighin be? gach taobh dhionn

'S truach nach robh mi 's mo Mh?iri bh?idheach
Ann an gleannan faoin 's ce? air
Ged bu r?gh mi 's an Roinn-E?rpa
Chan iarrain p?g ach o Mh?iri bh?idheach

Ach ch?thear f?idh air sg?ith 's na speuran
'S ch?thear iasg air ?ird nan sl?ibhtean
Ch?thear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut


Letra A Mhairi Bhoidheach de Goran Bregovic en español


TraduceLetras.net - Copyright 2009 - Letras de canciones traducidas. Letras en espanol (castellano), letras en portugués, letras en inglés,... Contactar Aviso Legal
Páginas Amigas: Letras en español Letras de Canciones Acordes y Tablaturas Letras de Musica